Algemene voorwaarden


Smaakmaekers is de handelsnaam van MATT Food BV, gevestigd te Lokerse Baan 30, 9111 Belsele, BTW BE0767.409.758. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van goederen en het verrichten van diensten door Smaakmaekers, hetzij onder de handelsnaam Smaakmaekers, hetzij onder de handelsnaam MATT Food.1. Algemeen1. Betaling

Betalingen dienen te gebeuren binnen de 7 dagen na factuurdatum. Het uitblijven van betaling geeft van rechtswege aanleiding tot betalingen van een nalatigheidsinterest van 10%. 


2. Vergunning

Indien voor uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde of een vergunning nodig is, is de klant verantwoordelijk voor het verkrijging van de benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en). De klant draagt het volledige risico voor het niet verkrijgen van de vereiste toestemming(en) en/of vergunning(en). 


3. Huur materialen of locaties

Indien de overeenkomst de huur van materialen of locaties omvat, draagt de klant het risico voor  het tenietgegaan, kwijtraken of beschadigen van de gehuurde zaken. De klant zal de schadevergoeding verbonden aan de schade ten laste nemen, hetzij rechtstreeks hetzij via doorrekening door Smaakmaekers. 


4. Annulatie

Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst dient schriftelijk betekend te worden door de klant via e-mail gericht aan smaakmaekers@gmail.com. Smaakmaekers heeft het recht om annuleringskosten te rekenen volgens volgend schema:

- Tussen de 10 dagen en 3 dan voor uitvoering: 60% van het factuurbedrag

- 3 dagen voor de uitvoering: 100% van het factuurbedrag

De datum van bevestiging van de e-mail geldt als leidende datum voor de berekening van de annuleringsvergoeding. 


5. Opgegeven aantallen

De uitvoering van de overeenkomst is gebaseerd op de door de klant opgegeven aantallen. Bij bestelling wordt een indicatie gegeven van het aantal personen, definitieve doorgifte dient ten laatste 10 dagen voor uitvoering van de overeenkomst doorgegeven te worden. Indien de definitieve aantallen meer dan 10% lager liggen dan het geschatte aantal, heeft Smaakmaekers het recht om de overeenkomst te annuleren of de afgesproken prijs aan te passen. Facturatie gebeurt op basis van de effectieve aantallen, met uitzondering van aantalverminderingen die binnen de 72uur worden doorgegeven, deze laatste worden niet in mindering gebracht. 


6. Overmacht

In geval van overmacht hebben zowel klant als smaakmaekers het recht om, na kennisgeving, haar verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat daartoe rechtelijke tussenkomst vereist zal zijn. Onder overmacht wordt verstaan: pandemie, beperkende maatregelen van de overheid, geheel of gedeeltelijk uitvallen van installaties die noodzakelijk zijn ovor de uitoveirng van de overeenkomst, stakingen, storingen in de aanvoer van door derden te leveren goederen (incl. water en elektriciteit), brand en ongevallen. 


7. Aansprakelijkheid

Smaakmaekers is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele schade voor zover deze direct toegerekend kand worden aan Smaakmaekers. Indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en andere worden expliciet uitgesloten. De maximale schadevergoeding is beperkt tot 50% van de waarde van de overeenkomst. 


8. Weigering

Smaakmaekers behoudt zich het recht voor om overeenkomsten waarvan de inhoud of uitvoering in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beëindigen ongeacht een eventuele start van uitvoering. Smaakmaekers heeft ten allen tijde het recht om de overeenkomst te beëindiging indien de klant, na herinnering, de betalingsverplichting  van hetzij de voorschot, hetzij voorgaande facturen niet nakomt.